Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację projektów

Opublikowano: 28 czerwca 2024

Opublikował(a):Urząd Gminy

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zdobył I miejsce oraz nagrodę pieniężną w  ogólnopolskim  konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” – edycja 2024.

Za opracowanie projektu pt.:„Gmina Będzino zjednoczona przeciw przemocy” i zdobycie pierwszego miejsca w konkursie przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł  przeznaczeniem na realizację działań założonych w  projekcie.

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  składał się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz centralnego.

W pierwszym etapie konkursu wojewodowie weryfikowali wnioski pod kątem spełniania wymogów formalnych i merytorycznych, przy czym  do etapu centralnego mogło zostać przekazanych maksymalnie 10 wniosków z każdego województwa.

Na szczeblu centralnym rozpatrywano łącznie 133 wnioski. Zespół Ekspertów wyłonił 69 projektów   z największą liczbą punktów  w ocenie merytorycznej wśród, których projekt „Gmina Będzino zjednoczona przeciw przemocy” uzyskał największą liczbę punktów.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Będzino, a jego celem nadrzędnym jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej.

W projekcie przewidziano szereg działań wspierających, profilaktycznych oraz edukacyjnych dla mieszkańców gminy.

Planowany czas realizacji zadania  od lipca do 31 grudnia 2024r.

 

 

Udostępnij wiadomość