Zasłużeni dla Gminy Będzino

Nagroda za szczególne osiągnięcia

Rada Gminy w Będzinie w dniu 1 marca 2006 r. podjęła uchwałę nr XXXII/265/06 w sprawie ustanowienia odznaki “Zasłużony dla Gminy Będzino”. Odznaka jest przyznawana w drodze uchwały przez radę gminy i jest wyrazem podziękowania i uznania za zasługi dla Gminy Będzino. Wniosek o jej przyznanie mogą złożyć komisje rady gminy, klub radnych, Wójt Gminy Będzino, instytucje, organizacje społeczne i zawodowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Może być przyznawana osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Wyróżniony otrzymuje odznakę wraz z legitymacją i aktem przyznania.

Lista zasłużonych dla Gminy Będzino

Pan Ryszard był mieszkańcem Gminy Będzino od 1970 r. Pracę w Urzędzie Gminy rozpoczął 1 lutego 1973 roku jako instruktor melioracji i łąkarstwa. Za osiągane wyniki został przeniesiony na funkcję Sekretarza Gminnego Zarządu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Będzinie. W 1989 r. został wybrany na stanowisko Naczelnika Gminy w Będzinie. 7 czerwca 1990 roku podczas I sesji Radu Gminy wybrano Pana Ryszarda Sawicza na funkcję Wójta Gminy Będzino, którą pełnił do 2006 roku. Przez lata swojej działalności dał się poznać, jako doskonały organizator pracy Urzędu Gminy. Przy tym człowiek życzliwy dla ludzi, pełny wyrozumiałości i otwarty na potrzeby innych, znajdujący czas dla wszystkich. Znakomity szef i zarządzający, inicjator wielu przedsięwzięć mających na celu rozwój gminy we wszystkich dziedzinach.

Szczególną uwagę zwracał na oświatę, czego dowodem jest rozbudowa dwóch szkół tj. Zespołu Szkół w Mścicach oraz Szkoły Podstawowej w Dobrzycy. Wykonane remonty w pozostałych placówkach świadczą o szczególnym zaangażowaniu w sprawie oświaty. Przez wiele lat Pan Ryszard Sawicz angażował się w prace społeczne na terenie Gminy Będzino poprzez czynną działalność w wielu organizacjach społecznych, młodzieżowych i środowiskowych.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu działa od 20 października 1958 r. jego rozwój nastąpił po 1966 r. wraz ze wzrostem towarowości gospodarstw rolnych w produkcji zbóż. W latach 1975-1979 wybudowano kompleks magazynów i młynów w Stoisławiu. Od początku lat 90-tych Przedsiębiorstwo prowadziło intensywne prace inwestycyjne i modernizacyjne, efektem tego było uzyskanie certyfikatów ISO 9001-2001 i HACCP. Stoisław jest wytwórcą szerokiej gamy produktów ze zbóż, tj. mąk, kasz, płatków, otrąb. Od 1976 r. Firmą zarządzał Pan Albin Badower. To za jego kadencji zakład osiągnął i nadal osiąga najwyższe wyniki produkcyjne i stał się znany nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Ogromna różnorodność produkcji i jego jakość, to zasługa również wykształconej i doświadczonej załogi. Firma ma wielkie znaczenie dla rolników produkujących zboże z terenu Gminy Będzino, dla pracowników jako zakład pracy i dla samorządu Gminy jako największy płatnik do jej budżetu.

Ks. Kanonik Tadeusz Nawrot otrzymał święcenia kapłańskie 30 kwietnia 1978 r. Posługę kapłańską zaczął na terenie naszej gminy w 1983 r. jako proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Mścicach. Inicjator i budowniczy kościoła parafialnego w Mścicach pw. św. Antoniego Padewskiego uroczyście poświęconego w 1996 r. Do parafii Mścice należy zabytkowy kościół filialny w Jamnie, który również wyremontował i przygotował do uroczystego poświęcenia-konsekracji. Będąc proboszczem w parafii Mścice ks. Tadeusz obchodził swoje 25-lecie kapłaństwa, piastował również funkcję Dziekana Dekanatu Mielno. W pierwszych trudnych latach budowania samorządu gminy Będzino aktywnie uczestniczył w jego tworzeniu. Łączył i integrował naszą gminną społeczność. Dlatego też z ogromnym żalem żegnaliśmy księdza Tadeusza w 2003 roku, gdy odchodził z naszej parafii. Jesteśmy mu wdzięczni za Jego wkład włożony w ideę samorządności, którą wspólnie wdrażaliśmy od początku lat dziewięćdziesiątych w naszej gminie.

W latach 2008-2010 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W przeszłości pełnił funkcję w-ce Prezydenta Koszalina w latach 90-97. Był w-ce Wojewodą Koszalińskim w rządzie Jerzego Buzka, następnie radnym Sejmiku Zachodniopomorskiego z którego zrezygnował zostając w-ce Wojewodą Zachodniopomorskim. Wielki przyjaciel naszej Gminy, którą wspomagał pełniąc odpowiedzialne decydenckie funkcje.
Wójt Gminy Darłowo w latach 90-94, następnie Radny Gminy Darłowo ? delegat do Sejmiku woj. koszalińskiego, później Radny Powiatu Sławno i Kierownik Oddziału Powiatowego AM i RR. W wyborach 2006 roku został Radnym Sejmiku woj. zachodniopomorskiego gdzie pełni funkcje w-ce Marszałka. W Gminie Będzino wspierał pozyskiwanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jego zasługą jest uzyskanie przez Gminę Będzino dofinansowania za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Dobrzycy. W dowód wdzięczności Rada Gminy w Będzinie przyznała odznakę „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

Pani Bronisława posiada 52 – letni staż pracy jako Nauczyciel, a następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachominie oraz w Tymieniu. Z inicjatywy Pani Radziun została rozbudowana Szkoła Podstawowa w Tymieniu ? jej oficjalne otwarcie nastąpiło 01.09.1983 r. Dwa Domy Nauczyciela również wybudowano z jej inicjatywy w tej miejscowości ? pierwszy oddano w 1981 roku, a następny w 1984 r. Pełniła również funkcje Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ?Przymorze? w Tymieniu, wykazując się przy tym niezwykłą przedsiębiorczością i aktywnością, która zaowocowała poprawą warunków życia mieszkańców na osiedlu bloków popegeerowskich. Bloki zostały docieplone, zyskały nową elewację. Tereny wokół zostały zagospodarowane. Działania te zostały docenione w konkursie organizowanym przez Gminę pn.: ?Piękna Wieś Twoją Zasługą?, gdzie osiedle zajęło I miejsce w kategorii budynków wielorodzinnych. Niejednokrotnie determinacja w dążeniu do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia spowodowały, że Pani Radziun stworzyła świetne warunki do życia dla środowiska popeegerowskiego, jakim jest Tymień. Była organizatorem różnych imprez charytatywnych, kolonii dla dzieci, obozów sportowych, pomagała rodzinom biednym i niewydolnym wychowawczo. Pani Radziun zdobywając uznanie i zaufanie społeczności została wybrana radną Rady Gminy Będzino i przez trzy kadencje sprawowała swój mandat. W 2008 roku w konkursie organizowanym przez Powiat Koszalin otrzymała tytuł Kobiety Roku. Przez wiele lat zabiegała o budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w swojej miejscowości i dzięki swojej charyzmie i uporowi otworzono w 2010 roku Dom Ludowy w Tymieniu. Postawa i działalność Pani Radziun jest godnym wzorcem do naśladowania i najwyższego szacunku. Jest to osoba, która przez całe swoje życia pozostaje w służbie dla ludzi, swojej miejscowości i całej Gminy.

Lekarz Jadwiga Bujała-Wikierska jest długoletnim pracownikiem służby zdrowia. Po kończeniu studiów lekarskich pracowała w Ośrodku Zdrowia w Bobolicach. Równocześnie odbywała praktykę lekarską w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. W 1991 r. uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. W latach 1985-1998 pełniła również dyżury w Pogotowiu Ratunkowym pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy. Dzięki dużemu zaangażowaniu i oddaniu pracy całego personelu na rzecz placówki i środowiska, Ośrodek Zdrowia w Dobrzycy w 1994 r. zajął I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Wiejskich Ośrodków Zdrowia zorganizowanym przez Instytut Wsi w Lublinie. Z Gminą Będzino Pani Jadwiga Bujała-Wikierska związana jest od 1970 roku do dnia dzisiejszego pełniąc obecnie funkcję lekarza rodzinnego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dobrzycy. Jest oddanym, cenionym i dla wielu niezastąpionym lekarzem.

Długoletni pracownik służby zdrowia. Po kończeniu Akademii Medycznej w Poznaniu podjęła pracę w w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie jako stażysta. Od stycznia 1970r do 1972 r pracowała jako kierownik Ośrodka Zdrowia w Sarbinowie a następnie podjęła pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Będzinie i nieprzerwanie do roku 2010 kiedy to przeszła na zasłużoną emeryturę. Przez wszystkie te lata Pani Paradowska ? Szwedek jako lekarz ? była opoką na której opierał się w dużej mierze system opieki zdrowotnej gminy Będzino. Lekarz rodzinny jest pierwszym kontaktem u którego ludzie chorzy szukają ratunku. Z tej roli wywiązała się wzorowo będąc zawsze niezawodną i dyspozycyjną w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów. Współpracowała owocnie z naszym samorządem wychodząc z pożytecznymi inicjatywami działań prozdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy.

Lekarz pediatra o którym mieszkańcy gminy Mielno mówią w samych superlatywach.. niezastąpiony, oddany, nasz lekarz. Znany i nieoceniony również dla corocznych turystów gminy Mielno, a przez długie lata również dla mieszkańców naszej gminy zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości Mścice, Strzeżenice, Stoisław i Dobre. Lekarz na którym zawsze można polegać. Jego współpraca z samorządem Gminy Będzino znalazła odzwierciedlenie w sprawnej i niezawodnej obsłudze naszych mieszkańców w zakresie opieki medycznej.

Mer Saint Yrieix przez cały czas trwania naszych kontaktów, człowiek, bez którego pomocy nie byłoby możliwe zainicjowanie programu współpracy polsko-francuskiej. Od wielu lat jest osobiście zaangażowany w przygotowywanie programowe kolejnych wymian oraz ich sprawną realizację. Dzięki jego poparciu za projektem gmin bliźniaczych stoi cały samorząd Saint Yrieix, a takie wsparcie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego programu. W partnerski sposób współpracuje z Komitetem Gmin Bliźniaczych Saint Yrieix-Będzino, szanując i doceniając kreatywność osób tam aktywnych i autonomię tego społecznego gremium. Mer Dolimont cieszy się politycznym zaufaniem wyborców, czego wyrazem jest sprawowanie tej funkcji nieprzerwanie od wielu lat.

Prezydent Komitetu Gmin Bliźniaczych Saint Yrieix-Będzino, z zawodu nauczyciel – wychowawca przedszkolny. Pracami komitetu kieruje od początku jego istnienia, choć przez pierwsze lata formalnie nie pełnił funkcji jego Prezydenta. Na nim spoczywa główny ciężar przygotowania dokumentacji wymaganej przez Komisję Europejską, rozliczenia merytorycznego i finansowego zrealizowanych działań. Z jego inicjatywy oba komitety zgodziły się na jak najszerszy udział w wymianach młodzieży polskiej i francuskiej. Michael Villesange był, jest i – mamy nadzieję – pozostanie osobą, wokół której skupiają się inni, by wspólnie budować nową, europejską świadomość.

To osoba, która przyczyniła się do organizowania wspólnych spotkań Gminy Będzino z Gminą Saint Yrieix. Wkład Pana Ryszarda poprzez tłumaczenie i opiekę umożliwił zarówno przygotowanie spotkań jak i ich sprawny przebieg, a jego niekwestionowana znajomość Francji oraz kultury francuskiej ubarwiła każdą wizytę.

Pan Jan Kowalski był najstarszym mieszkańcem Gminy Będzino. W 1945 r. latem przyjechał do wsi Smolne z okolic Rzeszowa i wraz z rodziną zajął gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha. Jego pracowitość i życzliwość do dziś dnia wspomina wielu mieszkańców wsi Smolne. Wraz z żoną Anielą dochowali się 9 dzieci – 7 córek i dwóch synów bliźniaków. Dzięki pracowitości i samozaparciu, miłości i wzajemnemu szanowaniu się, rodzina pokonywała największe problemy życiowe, trudności i niedogodności losu. Dzieci dorastały, zakładały swoje rodziny i opuszczały dom. Wszyscy zdobyli wykształcenie i usamodzielnili się. Od 2005 r. kiedy zmarła żona, Pan Kowalski mieszkał samotnie. Od 11 lat poruszał się na wózku inwalidzkim i na co dzień był z córkami, które dojeżdżają z Koszalina, by opiekować się ojcem najlepiej jak tylko potrafią. Pan Jan Kowalski był człowiekiem o wielkim sercu, oddanym pracy i rodzinie, wierny swoim korzeniom i przywiązany do miejsca które pozwoliło mu żyć, inwestować i być prawym mieszkańcem Gminy Będzino.
Kapela SWATY powstała 11 stycznia 2000 roku. Założycielami kapeli są Michał Lewoczko i Zbigniew Polechoński, zaś występuje w niej również wieloletni, były dyrektor GOK Jerzy Łuczak, grający na akordeonie. Zespół tworzą ponadto: Michał Lewoczko – Klarnet, Stefan Wawrzeńczyk – Skrzypce , Zbigniew Polechoński – Cymbały, Tadeusz Koczera – Skrzypce, Jacek Michalski – Trąbka, Jan Krzywda- Kontrabas, Artur Cerkowski- Skrzypce, Andrzej Sroka – Akordeon.

Podstawowy repertuar kapeli to muzyka regionu rzeszowskiego i małopolskiego. Kapela bierze udział w licznych przeglądach folklorystycznych regionalnych i ogólnopolskich oraz w różnych imprezach okolicznościowych, jak dożynki, wieczory wigilijne, Dni Koszalina, jubileusze. Najważniejsze osiągnięcia kapeli to:
– wszystkie kolory malw w Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego w Drawsku Pomorskim, w 2000 roku ? brązowa, w następnych latach – 4 srebrne oraz 5 złotych.
– sześciokrotny laureat Wojewódzkiego Przeglądu Ruchu Seniorów w Szczecinie,
– I miejsce na Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach w 2004 roku oraz nagroda specjalna Burmistrza, w kolejnych latach, tj. 2005, 2006, 2007 i 2008 – miejsca pierwsze lub drugie,
– trzykrotnie – w 2005, 2006 i w 2009 roku – Grand Prix na pomorskim Przeglądzie Zespołów Biesiadnych, Folklorystycznych i Kapel Podwórkowych im. Św. Andrzeja w Debrznie, a w latach 2007 i 2008 miejsca pierwsze i drugie,
– w latach 2006. 2007 i 2008 – laureat XIV Ogólnopolskich Spotkań Grup Śpiewaczych ZIEMIA I PIEŚŃ w Szprotawie woj. Lubuskie,
– Grand Prix „Siemionalia” w Bobolicach w 2012 roku.
Kapela brała udział w:
– Ogólnopolskich Reprezentacjach Artystycznych Zespołów Śpiewaczych i Kapel w Wałczu
(2005,2006,2007,2008)
– Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Lipiany 2005,
– Festiwalu Folkloru LATO NAD ŚWINĄ w Świnoujściu (2005,2006)
– Pyrzyckich Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem (2005,2006,2007,2008,2009),
– Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym INTERFOLK w Kołobrzegu w 2007 roku,
– Europejskich Spotkaniach z Muzyką organizowanych przez GOK w Sierakowie, koncerty
odbywały się na terenie Kaszub oraz w Trójmieście,
– udział w Dożynkach prezydenckich w Spale, rok 2010
– wyjazd do Niemiec w ramach współpracy powiatu koszalińskiego z powiatem Demmin i udział w XIV Święcie Światła.
– kilkakrotnie zdobywca pierwszego lub drugiego miejsca na wielkanocnych spotkaniach z folklorem – łobeska baba wielkanocna – organizowanych tradycyjnie w niedzielę palmową, ostatnio w dniu 29 marca bieżącego roku – pierwsze miejsce co jest równoznaczne z zajęciem pierwszego miejsca w kategorii kapel ludowych w woj. Zachodniopomorskim w roku 2015.
– pięciokrotny laureat Powiatowego Przeglądu Solistów ,Kapel i Zespołów Ludowych w Dobrzycy / 2010,2011,2012,2013,2014/. Kapela Swaty może poszczycić się zajęciem trzeciego miejsca na I Festiwalu Pomorza Zachodniego – Przelewice 2022 oraz zdobyciem GRAND PRIX podczas XI Powiatowego Przeglądu Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych Dobrzyca 2022.

Prywatnie człowiek od lat związany z zawodem stolarza, znany i ceniony mieszkaniec Będzina. Radny Gminy Będzino, w ciągu dwóch kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a obecnie członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od lat związany z działalnością miejscowej OSP, obecnie Prezes jednostki. Zawsze oddany i niezastąpiony w działaniach będzińskiej straży, społecznik i organizator festynów i wielu imprez charytatywnych. Mobilizuje młodzież do działania. Jego wieloletnim marzeniem była rozbudowa i modernizacja pomieszczeń OSP w Będzinie, co znalazło finał w 2010 roku.
Właściciel Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. W 1990 r. Iwona Bigońska wraz z mężem kupili podupadłe gospodarstwo rolne w Dobrzycy. Zaczęli od 9 ha, ale systematycznie dokupowali ziemię, dziś ich posiadłość liczy 75 ha. Większość terenu to szkółki roślin ozdobnych, a na 4,5 ha rozciągają się ogrody pokazowe. Pani Iwona Bigońska jest kobietą z pomysłem, ogromną inwencją twórczą , pracowitą i przedsiębiorczą. To dzięki tym cechom charakteru osiągnęła wiele i nie poprzestaje na rozbudowie ogrodów, realizując ciągle to nowe pomysły i wprowadzając zmiany. Pani Iwona jest laureatkę wielu nagród, od regionalnych wyróżnień poczynając, na europejskich kończąc. Ogrody Tematyczne Hortulus są licznie odwiedzane przez turystów, młodzież szkolną, wycieczki krajowe i zagraniczne. Rocznie jest to ok. 150 tys. Osób. W Hortulusie pracuje ok. 100 pracowników, oraz studenci i młodzież szkolna odbywająca praktyki.
Pani Irena Dondajewska posiada ponad 43 letni staż pracy, a z Urzędem Gminy związana jest od roku 1974 pełniąc od początku funkcję głównego księgowego, następnie Skarbnika Gminy. Od 2013 roku pełniła funkcję doradcy wójta ds. finansowych i budżetu gminy. Pani Dondajewska jest osobą życzliwą, ciepłą, otwartą, bardzo obowiązkową i sumienną, o czym świadczy pełnione przez tyle lat tak odpowiedzialne stanowisko. Przez trzy kadencje była członkiem Zarządu Gminy, gdzie swoim zaangażowaniem i odpowiedzialnością za rozwój Gminy Będzino dała się poznać, jako pracownik bardzo kompetentny, budzący zaufanie władz Gminy, pracowników oraz Rady Gminy . Przez wiele lat udzielała się społecznie organizując m.in. spotkania kobiet z okazji różnych jubileuszy i świąt. Bierze udział w akcjach charytatywnych i społecznych. To dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu powstało wiele inwestycji gminnych.
Pani Teresa Turkacz od 1979 roku zamieszkała z mężem w miejscowości Uliszki gm. Będzino i podjęła pracę w Banku Spółdzielczym w Będzinie, gdzie pracowała nieprzerwanie przez 33 lata. W Banku przeszła wszystkie szczeble awansu rozpoczynając jako inspektor ds. kredytów, będąc w Zarządzie BS, oraz pełniąc funkcję Dyrektora oddziału w Będzinie. Pani Teresa Turkacz jest oddanym i cenionym pracownikiem, pomocnym w rozwiązywaniu problemów finansowych rolników i mieszkańców gminy. Jak nikt inny zna ich kłopoty i stara sprostać ich oczekiwaniom. Czynnie uczestniczy w życiu społecznym Gminy Będzino oraz Parafii w Dobrzycy – udziela się w pracach Caritasu i Rady Parafialnej. Bierze udział w akcjach charytatywnych i społecznych. Prywatnie wraz z mężem Bogdanem prowadzi 24 ha gospodarstwo rolne w miejscowości Uliszki, specjalizujące się w uprawie zbóż. Mają dom, trójkę wspaniałych, dorosłych dzieci – dwie córki i syna oraz wnuczkę Rozalkę. Zamiłowaniem Pani Dyrektor jest rodzina, praca i ogród oraz wycieczki turystyczne i bezpośredni kontakt z ludźmi.
Na terenie Gminy Będzino znany jest z pełnienia funkcji radnego I, IV oraz V i VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. W międzyczasie był także sołtysem sołectwa Mścice. Jego społeczne działania, pogoda ducha, zaangażowanie w sprawy swojej miejscowości oraz Gminy budzą szacunek oraz słowa uznania. Postawa Pana Kwaśniowskiego jest wzorem do naśladowania dla wielu młodych ludzi, którzy chcą spełniać się zawodowo oraz społecznie. Podczas pełnienia funkcji sołtysa organizował spotkania wigilijne dla osób samotnych, emerytów i rencistów ze swojej miejscowości, obchody Dnia Dziecka dla najmłodszych, angażował się w festyny i okolicznościowe imprezy, jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i inne. Przez wiele lat zabiegał o budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Mścicach – boisko ORLIK zostało wybudowane przez Gminę i oddane do użytku w roku 2009. Jest współinicjatorem budowy Przedszkola w Mścicach. Postawa społecznika, zaangażowanie w sprawy rozwoju swojej miejscowości oraz całej Gminy zasługują na nadanie mu odznaki honorowej Zasłużony dla Gminy Będzino.
Pan Czesław Szczur od najmłodszych lat zaangażowany był w działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności i całej gminy. Pracował m.in. w POM w Dobrzycy i OHZ w Mścicach, miał duszę społecznika, zjednywał sobie ludzi i posiadał różnorodne pasje, prowadził także zespół muzyczny. Od wielu lat związany był z działaniami OSP, pracował w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, był też komendantem Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej w Będzinie oraz szefem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Będzino. Był zaangażowany w organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i strażaków z terenu gminy, jak też był jednym z inicjatorów wybudowania kościoła w Mścicach oraz remizy OSP także w tej miejscowości, jak też rozbudowy miejscowego Zespołu Szkół.

W latach 1998-2002 był Radnym Gminy w Będzinie, współorganizatorem Komitetu Partnerskiego związku Gminy Saint-Yrieix sur Charante i Gminy Będzino, organizatorem wielu miejscowych imprez i festynów. Dużym wsparciem dla działalności Pana Czesława i celem jego życia była zawsze rodzina- żona Krystyna oraz trójka dzieci. Z mundurem strażackim rozstał się w 1999r., gdy jako dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 w Koszalinie przeszedł na emeryturę w stopniu Starszego Aspiranta.

Pan Waldemar Szczur- od urodzenia mieszkaniec Dobrzycy, działacz społeczny, Prezes Zarządu OSP Dobrzyca, strażak z zamiłowania i z tradycji rodzinnej, którą przejął po swoim dziadku. Dzięki jego aktywności i działaniu oraz wsparciu druhów, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonuje prężnie, zdobywając laury w konkursach, wzbogacając się o nowe sprzęty i samochody. Pan Waldemar prowadzi również gospodarstwo rolne, był latach 1990-2002 był radnym Gminy Będzino, w kadencji 1990 -1994 i 1998-2002 był także w Zarządzie Gminy. Pan Waldemar łączy funkcję rolnika z pracami społecznymi na rzecz miejscowości Dobrzyca, czynnie udziela się w życiu gminy, bierze udział w organizacji imprez i wydarzeń, akcjach charytatywnych, działa też w tutejszej radzie parafialnej. Jest osobą godną zaufania, na którą można liczyć.

Pani Wiktoria Kamieniarz urodziła się w Cichawach, powiat Ciechanów, województwo mazowieckie. W Ciechanowie pani Kamieniarz ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Działalność pedagogiczną rozpoczęła w roku 1949 w Szkole Podstawowej w Szczeglinie. Po roku pracy została służbowo przeniesiona do Parnowa. W bardzo trudnych warunkach pracowała z dziećmi w tejże szkole do 1 grudnia 1951 r. Wtedy władze oświatowe zaproponowały pani Wiktorii organizację szkoły w Dobiesławcu. Pani Kamieniarz została jedynym w tej placówce nauczycielem kierującym. Za wyróżniającą się pracę została zaproszona jako przedstawicielka powiatu koszalińskiego na Zjazd Pracujących Nauczycieli, który odbył się w 1952 r. Pierwsze lata pracy pani Kamieniarz zbiegły się z ogólnopolską akcją budowy szkół i internatów, w której brała aktywny udział.

Pracując zawodowo i społecznie pani Wiktoria Kamieniarz nie zapomniała podwyższaniu swoich kwalifikacji. W 1964 r. kończyła Studium Nauczycielskie, a w 1984 r. uzyskała wykształcenie równoważne wyższym studiom zawodowym. Wśród mieszkańców Dobiesławca znana była jako opiekun społeczny. Często z pracownikami służby zdrowia odwiedzała rodziny zaniedbane społecznie zabiegając o zapomogi dla nich. Jako nauczycielka była bardzo ceniona i szanowana przez dzieci, rodziców i nauczycieli. Podczas swojej 40-letniej pracy pani Kamieniarz była wielokrotnie nagradzana i odznaczana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

Pani Helena Piechowiak urodziła się 23.07.1928 r. na Kaszubach. Pierwszą pracę zawodową po przejściu zawieruchy wojennej, podjęła jako wychowawczyni, w Domu Dziecka w Polanowie. Tam też poznała swojego przyszłego męża p. Kazimierza Piechowiaka. Po kilku latach p. Kazimierzowi powierzono stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Kościenicy Polanowskiej i tam młode, nauczycielskie małżeństwo spędziło kilka kolejnych lat. Kolejnym miejscem zamieszkania i jak się okazało, docelowym było Będzino. Pani Helena została tutaj kierownikiem szkoły jednooddziałowej, a pan Kazimierz podjął pracę w Inspektoracie Oświaty w Koszalinie. Kiedy szkoła się rozrosła pan Kazimierz zastąpił żonę na kierowniczym stanowisku, ale pani Helena nadal pracowała w tej szkole. Uczyła jak to było w tamtych czasach regułą wielu przedmiotów, min. biologii, prac ręcznych, pracowała w klasach najmłodszych jako nauczycielka nauczania początkowego, a przed odejściem na zasłużoną emeryturę 1 września 1978 roku, także w bibliotece i świetlicy szkolnej.
Pan Edward Markiewicz urodził się 23 sierpnia 1938 r. w Starych Wasiliszkach. W latach 1982-1999 był dyrektorem Szkoły Podstawowej Strachominie. Przez wiele lat sprawował funkcję społecznego Kuratora Sądowego. Był zastępcą prezesa ZNP, przewodniczącym Komisji Oświaty, organizował konferencje pedagogiczne z władzami oświatowymi i samorządowymi. Działał czynnie w radzie nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Będzinie również wykazywał się w pracy społecznej jako radny gminy Będzino.
Przez cały okres swojej pracy odznaczał się wyjątkową solidnością, zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i w środowisku swego zamieszkania.

Od 1982 roku był aktywnie zaangażowany w pracy na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo czy materialnie . Wspólnie z GOPS organizował pomoc dla tych dzieci, poprzez : organizowanie dożywiania w stołówkach szkolnych, wnioskowanie o pomoc finansową w postaci zapomóg. Pomagał w trudnym okresie transformacji ustrojowej dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych.

W pracy z uczniami klas I -III uzyskiwał wysokie wyniki w pracy dydaktyczno- wychowawczej . Jego uczniowie zdobywali wysokie osiągnięcia w konkursach plastycznych , matematycznych i ortograficznych organizowanych na terenie gminy i województwa. Pracując jako nauczyciel prowadził społecznie zajęcia pozalekcyjne, sportowe z młodzieżą. Był organizatorem wielu imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.
Pan Edward Markiewicz jako nauczyciel z wielkim zaangażowaniem dbał o pozytywny wizerunek szkoły i jej rozwój oraz dostosowanie do wymogów reformy oświaty.
Promował środowisko lokalne w gminie a zwłaszcza sprawy dotyczące z dziedziny oświaty, kultury i kultywowania tradycji narodowych .
Otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty, Nagrodę Ministra Oświaty II stopnia oraz wielokrotnie nagrodę Wójta Gminy Będzino za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Na zasłużoną emeryturę Pan Edward przeszedł w 1999 r.

Pani Danuta Nowakowska przez 40 lat pracowała na stanowisku dyrektora w przedszkolach na terenie gminy Będzino – w Przedszkolu w Dobrem, Przedszkolu Samorządowym w Mścicach, organizowała przedszkole w nowym obiekcie przy ul. Szkolnej w Mścicach. W swojej pracy była inspiratorem, organizatorem, doradcą dla kilku pokoleń nauczycieli. Pani Nowakowska reprezentowała bardzo wysoki poziom zaangażowania w swoją pracę. Wieloletnie doświadczenie Pani Nowakowskiej w kierowaniu placówką zaowocowało postrzeganiem jej w społeczności przedszkolnej, środowisku oświatowym oraz lokalnym jako autorytet i źródło wiedzy. W swoim życiu zawodowym Pani Nowakowska uzyskała tytuł eksperta wychowania przedszkolnego nadany przez Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodę Kuratora Oświaty. Przez wiele lat swojej pracy zawodowej dała się poznać jako bardzo dobry menadżer, sprawnie i elastycznie dostosowujący działania do potrzeb przedszkola, pracowników, rodziców i dzieci. Szczególnie duże zaangażowanie Pani Nowakowska wykazała podczas organizowania przedszkola w nowym obiekcie. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w wystroju wnętrz jak i doborze wyposażenia sal zajęć dla dzieci i placu zabaw przy budynku przedszkola. Danuta Nowakowska przez 40 lat swojej pracy zawodowej należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego, a przez kilka kadencji była członkiem Zarządu ZNP w Będzinie. Członkowie związku, zarówno nauczyciele jak i pracownicy obsługi oświaty mogli liczyć na jej wsparcie, a związek na aktywną promocję,
Szkolny Związek Sportowy Gminy Będzino działa od 1985 r. Związek przyczynia się do propagowania sportu i kultury fizycznej wśród szerokiego grona dzieci i młodzieży w naszej gminie. Na podstawie kalendarza imprez ustalonego przez Wojewódzki Związek Sportowy w Szczecinie organizowane są co roku zawody gminne, które stanowią eliminacje zawodów powiatowych i rejonowych. W zawodach tych bierze udział około 450 uczniów naszych szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurują oni w takich dyscyplinach jak:

– drużynowe przełajowe biegi sztafetowe dziewcząt i chłopców,
– tenis stołowy,
– mini siatkówka dziewcząt i chłopców szkół podstawowych,
– mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców szkół podstawowych,
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców na poziomie gimnazjów,
– piłka nożna,
– koszykówka,
– trójbój i czwórbój lekkoatletyczny.

Każdego roku organizowany jest ?Bal sportowca?, podczas którego podsumowywana jest działalność sportowa oraz przyznawane są młodym sportowcom nagrody za osiągnięcia.

Na szczególne uznanie zasługują odbywające się regularnie od 30 lat ?Gminne Rajdy Rowerowe?. Z tej jakże ciekawej formy poznania naszego kraju skorzystało łącznie 1200 dzieci, które przejechały łącznie ponad 10 tysięcy kilometrów. W organizację i bezpieczeństwo przejazdów uczestników rajdów zaangażowani byli tacy pedagodzy i wychowawcy jak: Bogdan Wojsa, Leszek Lenarcik, Wiesław Subel, Piotr Frątczak, Jolanta Piekut-Borowska, Agnieszka Kaczmarek, Kamila Gronek, a obsługę techniczną rajdów zapewniali: Henryk Harasimowicz, Edward Jachacy, Marcin Subel, Jakub Gronek Robert Szymański i Zenon Kober. Pracami Szkolnego Związku Sportowego w latach 1985-2006 kierował Wiesław Subel, a od roku 2006 funkcję sekretarza pełni Jolanta Piekut-Borowska. Działalność Związku doskonale wpisuje się w rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w naszej gminie.

Bajgiel to piekarnia z ponad 25 letnią historią w produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Zaistniała na ogólnopolskim rynku oferując obwarzanki wykonywane tradycyjną metodą. Obecnie codziennie firma wypieka i dostarcza pieczywo dla mieszkańców Wybrzeża Środkowego oraz turystów odwiedzających nadmorskie kurorty okolic Koszalina i Kołobrzegu.

Piekarnia BAJGIEL to największy zakład piekarniczy regionu. Na powierzchni ok 3000 m2 codziennie produkuje się ok 150 różnych asortymentów pieczywa jak i wyrobów cukierniczych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i technologiami, które umożliwiają utrzymanie jakości produktów i usług na wysokim poziomie. Posiada własna flotę transportową, która umożliwia kilkukrotne dostawy świeżego pieczywa w ciągu dnia. Spełnia wysokie wymagania stawiane przez normy jakościowe oraz higieniczno ? sanitarne, które są stale kontrolowane przez odbiorców jak i inspekcje państwowe. To wszystko doprowadziło do tego że, od wielu lat Piekarnia cieszy się zaufaniem klientów. Pieczywo dostarczane jest do małych sklepików, ośrodków wypoczynkowych oraz sieci handlowych: lokalne jak SANO, BIEDRONKA, KAUFLAND, INTERMARCHE, CARREFOUR i inne.

Firma posiada certyfikaty:

– 20.05.2004 System Zarządzania Jakością i System Bezpieczeństwa Żywnościowego (HACCP) zgodności z wymogami normy ISO 9001:2000 w zakresie Produkcja Wyrobów Piekarniczych i Ciastkarskich

– 06.06.2007 System Zarządzania Jakością i System Bezpieczeństwa Żywnościowego (HACCP) zgodności z wymogami normy ISO 9001:2000 w zakresie Produkcja Wyrobów Piekarniczych i Ciastkarskich

– 27.02.2008 System Zarządzania Jakością i System Bezpieczeństwa Żywnościowego (HACCP) zgodności z wymogami normy ISO 9001:2000 oraz normy ISO 22000:2005 w zakresie Produkcja Wyrobów Piekarniczych i Ciastkarskich

– 17.05.2010 System Zarządzania Jakością i System Bezpieczeństwa Żywnościowego (HACCP) zgodności z wymogami normy ISO 9001:2008 oraz normy ISO 22000:2005 w zakresie Produkcja i Dystrybucja Wyrobów Piekarniczych i Ciastkarskich

Piekarnia w Będzinie to spółka jawna działająca od 1990r. Poniżej opis wspólników założycieli:

– Pan Wiesław Reichert – to pomysłodawca warsztatu pracy – jednego z największych zakładów piekarniczych w powiecie koszalińskim. Obecnie w pracach zakładu pomagają dzieci i ich rodziny – to drugie pokolenie które z dumą przejmuje dorobek swoich rodziców. Pan Wiesław – to człowiek o dużym sercu, pomocny w rozwiązywaniu wielu problemów zawodowych i osobistych. Ponad 100 osobowa załoga- jak sam mówi – to jego rodzina. Zna ich problemy i słabości , rozumie pomaga ale i wymaga. Swoim podejściem wypracował sobie grono pracowników , którzy zatrudnieni są od początku powstania firmy. Osiągnięcia i sukcesy firmy są zawsze jego osiągnięciami również osobistymi i to ceni sobie najbardziej.

– Pan Jan Wodecki jest współwłaścicielem piekarni Bajgiel w Będzinie. Człowiekiem , którego znają wszyscy w Będzinie i powiecie koszalińskim. Pracowity , uczynny , pomocny wielu ludziom i instytucjom. Jest pracodawcą, o którym mówi się że jest wymagający , ale sprawiedliwy i pomocny w wielu sprawach. To dzięki niemu piekarnia Bajgiel rozwija się zwiększa produkcję i zatrudnienie. Obecnie

Piekarnia Bajgiel jest jednym z największych zakładów piekarniczych w powiecie koszalińskim. Na trzech zmianach produkcyjnych pracuje łącznie ponad 100 osób.

Pan Jan jest osobą odpowiedzialną, rzetelną , słowną i nader pracowitą. Sukces zawodowy wypracował sobie uporem i dążeniem do celu. W pracy wspiera Go rodzina – żona Irena, córka Ewa wraz z mężem i syn.

Piekarnia Państwa Paczkowskich, to rodzinna firma mająca początek od 1945 roku. I chociaż piekarnia przechodziła różne koleje losu, to od 1992 r jej właścicielami byli Państwo Eugenia i Tadeusz Paczkowscy (niestety Pani w międzyczasie Eugenia zmarła), a obecnie funkcję szefów sukcesywnie przejmują dzieci. Obecnie piekarnia zatrudnia ponad 25 osób, kilku praktykantów oraz 6 członków rodziny. Wypieka ponad 50 gatunków pieczywa i obsługuje pow. koszaliński i kołobrzeski a w sezonie większość nadmorskich ośrodków wypoczynkowych. Cieszy się dobrą renomą i zyskuje coraz to nowych nabywców. Właściciele piekarni Paczkowscy są sponsorami wielu okolicznościowych imprez, chętnie uczestniczą w pomocy charytatywnej, wspierają działania trzeźwościowe i służą pomocą ludziom potrzebującym. Piekarnia w Dobrzycy , to firma godna polecenia ze względu na jakość i różnorodność wypieków, oraz rzetelność i kulturalną obsługę klientów. W miejscu należy również dodać kilka słów o właścicielu piekarni Panu Tadeuszu Paczkowskim – mieszkańcu miejscowości Dobrzyca gm. Będzino, gdzie początkowo z żoną Genowefą, a obecnie ze wspólnikami jest właścicielem piekarni słynącej z produkcji bardzo dobrego pieczywa i pysznych ciast i ciastek. Pan Paczkowski, to wielki społecznik, zasłużony dla mieszkańców środowiska wiejskiego, sponsor i fundator nagród na wielu festynach, imprezach okolicznościowych, przeglądach organizowanych nie tylko w swojej miejscowości. Za swoją postawę, pomoc i angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej darzony jest wielkim szacunkiem i poważaniem.
Firma Parol jest producentem materiałów powlekanych od 1980 roku. Od początku istnienia firma specjalizuje się w produkcji materiałów skóropodobnych PU dla przemysłu odzieżowego praz PCV dla przemysłu meblarskiego. Z biegiem czasu dostosowując się do coraz bardziej wymagającego rynku firma unowocześniała swoje linie produkcyjne oraz technologię produkcji rozszerzając tym samym swoją ofertę. Produkcja oparta jest na surowcach i technologii wiodących firm chemicznych w świecie. W firmie wytwarza się także różne rodzaje dzianin stosowane jako podkłady w produkcji materiałów powlekanych. Dziś firma Parol jest prężnie działającym przedsiębiorstwem zarówno na rynku krajowym jak i europejskim. Firma posiada certyfikat RZETELNA FIRMA wydawany przez KRD, który potwierdza rzetelność i partnerstwo w biznesie.

Firma prowadzona jest przez małżonków Lucynę i Kazimierza Parol.

Firma HEAN Opakowania Sp. J. Głuszko & Pawlak mieści się w Mścicach przy ul. Zalesie 3. Funkcjonuje od 1 kwietnia 1991 r. i zatrudnia obecnie około 25 osób. Działalność rozpoczynali od produkcji opakowań z folii polietylenowej, z czasem rozpoczęli produkcję opakowań z folii próżniowej PA/PE. Początki nie były łatwe ale z czasem rozwój firmy i rozszerzanie działalności pozwoliło na zdobywanie coraz to nowych rynków nie tylko krajowych ale i zagranicznych. Obecnie firma HEAN posiada oddział handlowy z własnymi wyrobami w Łodzi a zakład został wyposażony w nowoczesny sprzęt i urządzenia niezbędne do nowoczesnej produkcji i spełnienia coraz to nowych wymagań odbiorców. Zakład świadczy też usługi transportowe własnych wyrobów i posiada Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001. W imieniu całej załogi i kierownictwa zakład deklaruje realizację celów polityki jakości, utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 a to zobowiązuje.

To jedna z pięciu najnowocześniejszych w Polsce wytwórni opakowań. Wśród klientów ma zaś setki znanych przedsiębiorstw z kraju i zagranicy, w tym tak potężne marki jak KFC czy IKEA. HEAN od trzech lat pracuje w systemie BRC, a jest to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w Wielkiej Brytanii. Skupia on w sobie takie systemy jak HACPP oraz ISO.

Pan Marian Hermanowicz od 1990 roku związany jest z samorządem, początkowo gminnym – jako Wójt Gminy Biesiekierz (funkcję pełnił VI kadencji), a od 2014 roku pełni funkcję Starosty Powiatu Koszalińskiego. W 2015 roku otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Od początku kariery w powiecie koszalińskim, chętnie współpracował w przedsięwzięciach związanych z rozwojem Gminy Będzino. Brał czynny udział w organizowanych spotkaniach, imprezach i wydarzeniach celebrowanych na terenie naszej gminy.

Dzięki jego bezpośrednim staraniom i ścisłej współpracy zrealizowanych zostało wiele inwestycji, które realnie wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej naszej Gminy. Są to m. in. Przebudowy dróg: Strachomino – Strzepowo, Popowo – Wierzchomino, Dobre – Popowo. Droga powiatowa w Dobrzycy, Mścice – Dobiesławiec, droga w Smolnem, ul. Dworcowa w Mścicach odcinek drogi Będzino – Sarbinowo, droga Kładno – Gąski. Podjął także działania zmierzające do przebudowy drogi Będzino – Sarbinowo oraz Smolne-Wierzchomino. Będąc Starostą Powiatu Koszalińskiego wspierał działania społeczne realizowane na terenie Gminy Będzino – wsparcie OSP, stowarzyszeń, wspierał realizację projektów skierowanych do mieszkańców z zakresu ochrony zdrowia (np. kolonoskopia, badania mammograficzne).

Po wielu latach bardzo owocnej współpracy pragniemy wyrazić jak bardzo doceniamy działania Pana Hermanowicza, jego chęć poprawy infrastruktury całego powiatu, a w szczególności Gminy Będzino.