Remont drogi nr 100023Z w Będzinie

Zadanie pn.: „Remont drogi nr 100023Z w Będzinie” realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RFRD-1/R/40/2023-1 z dnia 11.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania: 961 241,85 zł
Koszt całkowity zadania: 1 922 483,71 zł
Wykonawca: ONDE S.A., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 40

Opis zadania:

Zadanie pn. ?Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie? obejmuje przebudowę odcinka drogi publicznej nr 100023Z łączącej miejscowości Wierzchomino i Będzino o długości około 450mb rozpoczynającego się od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w centrum miejscowości Będzino. Na chwilę obecną przedmiotowa droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga podjęcia pilnych kroków zmierzających do jej przebudowy. Istniejąca droga dalece odbiegają od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Jej jezdnia na prawie całym odcinku z znaczny sposób odbiega od wymaganej szerokości 5,0m ? na chwilę obecną w większości jest to szerokość 3,5-4,0m pomimo dwukierunkowego ruchu. Ponadto na nawierzchni znajdują się liczne wyboje, koleiny i spękania, a w okresach deszczowych z uwagi na brak normatywnych spadków zalegają tu znaczne ilości wody opadowej. Ponadto, blisko 50letni chodnik znajdujący się przy przedmiotowej drodze nie stwarza możliwości dla bezpiecznego i dogodnego poruszania się pieszych, a przy znacznym odcinku nie występuje on w ogóle.

Droga będąca przedmiotem wniosku ma kluczowe znaczenie spośród dróg gminnych w miejscowości Będzino. Przy przedmiotowej drodze znajdują się niezwykle istotne obiekty użyteczności publicznej, ważne szczególnie dla osób wykluczonych społecznie. Obiektami tymi są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, odwiedzany każdego dnia przez mieszkańców całej gminy potrzebujących wsparcia i pomocy; Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością oraz mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością. Ww. obiekty to ośrodki wsparcia, które powstały w celu budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowania do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są one przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Obiekty takie co do zasady zapewniać powinny przyjazną i pozbawioną barier przestrzeń publiczną, czego niestety przedmiotowa droga nie zapewnia. Osoby te powinny mieć możliwość skorzystania z instytucji publicznych takich jak: urząd gminy czy ośrodek zdrowia a przy tak fatalnym stanie chodników przy drodze, zwłaszcza osoby ze szczególnymi potrzebami nie mogą poruszać się w sposób bezpieczny. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, podkreślić należy że realizacja przedmiotowej inwestycji w zdecydowany sposób przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Będzino. Ponadto przy drodze nr 100023Z znajduje się największa w regionie piekarnia. Niestety aktualne warunki drogowe (zdewastowana nawierzchnia, ograniczenie tonażowe) nie pozwalają na pełne wykorzystanie jej potencjału gospodarczego. Poza ww. podmiotem, przy przedmiotowej drodze prowadzonych jest jeszcze kilka niewielkich działalności gospodarczych. Wykonanie bezpiecznej drogi o wymaganych parametrach z całą pewnością przyczyni się więc do wyrównania potencjału społeczno-gospodarczego w tym obszarze.

Projektowany układ drogowy będzie również kolejnym krokiem do zapewnienia spójnej sieci drogowej w Gminie Będzino, przyczyniając się do spójności terytorialnej województwa. W aspekcie tym szczególne znaczenie ma połączenie przedmiotowej drogi publicznej z drogą krajową nr 11 oraz fakt, że odcinek stanowiący przedmiot wniosku jest częścią drogi publicznej łączącej miejscowości Będzino z miejscowościami Wierzchomino i Wierzchominko. Przedmiotowa droga pozwala mieszańcom ww. miejscowości dostać się do siedziby gminy pokonując trasę znacznie krótszą niż w przypadku jazdy po drogach powiatowych i drodze krajowej.

  • Konstrukcja – jezdnia KR2 (w miejscu istniejącej jezdni)

5cm w. ścieralna beton asfaltowy AC11S
7cm w. podbudowy beton asfaltowy AC15P
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

  • Konstrukcja – jezdnia KR2 (w miejscu poszerzenia)

5cm w. ścieralna beton asfaltowy AC11S
7cm w. podbudowy beton asfaltowy AC15P
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
15 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

  • Konstrukcja ? wyniesione przejście dla pieszych, wyniesione progi

8 cm Betonowa kostka brukowa czerwona

3 cm podsypka cementowo ? piaskowa 1:4

10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

25 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

  • Konstrukcja chodnika

8 cm Betonowa kostka brukowa szara
3 cm podsypka cementowo ? piaskowa 1:4
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
10 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa

  • Konstrukcja zjazdów

8 cm Betonowa kostka brukowa grafitowa
3 cm podsypka cementowo ? piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
15 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa