Remont drogi nr 100021Z w Komorach

Zadanie pn.: Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RFRD-1/105/2024 z dnia 11.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania: 10 355 825,90 zł

Koszt całkowity zadania: 5 177 913,95 zł

Wykonawca: w trakcie postępowania

Opis zadania:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi publicznej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski, na odcinku o długości ok. 2,6 km, tj. od torów kolejowych (tuż przy skrzyżowaniu z droga powiatową nr 3509Z Mścice – Mielno) przez miejscowość Strzeżenice – do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 (bez przebudowy skrzyżowania).

Droga objęta wnioskiem w znaczący sposób prowadzić będzie do zapewnienia spójnej sieci drogowej w Gminie prowadząca do spójności terytorialnej na obszarze województwa oraz do rozwiązania istniejących aktualnie problemów komunikacyjnych związanych ze zbyt dużym sezonowym natężeniem ruchu na drogach wyższego rzędu, z którymi łączy się droga gminna nr 100019Z, to jest: na drodze powiatowej nr 3509Z (na odc. Mścice ? Mielno) oraz na drodze krajowej nr 11 (na odc. Mścice – Łekno), które dalej prowadzą do drogi ekspresowej S6. Powstanie alternatywnej trasy przejazdu pozytywnie wpłynie na odciążenie układu komunikacyjnego oraz na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że tak kiepski dojazd do położonych wzdłuż trasy nieruchomości ogranicza możliwości wykorzystywania potencjału terenu inwestycji. Projektowana droga ma za zadanie przede wszystkim obsługę ruchu generowanego przez budownictwo mieszkaniowe, miejsca noclegowe oraz sezonowego ruchu turystycznego. Realizacja inwestycji poprzez zapewnienie bezpiecznego i dogodnego dojazdu do nieruchomości zlokalizowanych przy drodze w ogromnym stopniu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy od lat zgłaszają potrzebę modernizacji drogi. Ponadto dzięki budowie drogi wyrównany zostanie potencjał społeczno-gospodarczy na terenie planowanych działań. W znacznej części nieruchomości położonych na obszarze inwestycji prowadzona jest działalność gospodarcza. Poprzez połączenie projektowanej drogi z drogami wyższego rzędu, mieszkańcom i turystom zostanie zapewniony bezpieczny i dogodny dojazd do miejsca zamieszkania i wypoczynku, do lokalnych firm handlowych i usługowych oraz do obiektów użyteczności publicznej, co również przedłoży się na wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego. Projekt jest w pełni zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Będzino.

Projektowana jezdnia drogi w m. Strzeżenice posiadać będzie szerokość 5,5,00m tj. 2 pasy ruchu po 2,75 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano na terenie zabudowanym chodnik o szerokości 1,80 m (+ strefa bezpieczna 0,55 m) oraz pobocza utwardzone i/ lub gruntowe o szerokości 0,75m. Zjazdy na posesje będą miały szerokość dostosowaną do istniejących

Jezdnia- nawierzchnia bitumiczna (na nowej konstrukcji)

4,0 cm- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;

8,0 cm- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 1-2;

22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

20,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

Jezdnia – nawierzchnia bitumiczna (na nowej konstrukcji z warstwą przeciwspękaniową)

4,0 cm- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;

8,0 cm- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 1-2;

warstwa przeciwspękaniowa z siatki szklano-węglowej, wstępnie przesączoną asfaltem;

22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

20,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

Jezdnia, dojazdy- nawierzchnia bitumiczna (na istn. konstrukcji)

4,0 cm- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;

8,0 cm- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 1-2;

warstwa przeciwspękaniowa z siatki szklano-węglowej, wstępnie przesączoną asfaltem;

min. 4,0cm- warstwa wyrównawcza z AC16W 50/70 KR 1-2;

istn. konstrukcja po frezowaniu profilującym;

Chodnik, strefa bezpieczeństwa- naw. z kostki betonowej

8,0 cm- kostka betonowa (koloru czerwonego- 4 pierwsze rzędy wzdłuż jezdni, pozostała część – kostka koloru szarego)

3,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa

15,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

15,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

Zjazd, pobocze utwardzone- naw. z kostki bet. koloru czerwonego

8,0 cm- kostka betonowa koloru czerwonego;

3,0 cm- podsypka piaskowo-cementowa;

22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

20,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;[jeśli występuje] przepust PEHD fi400 (zasypka z piasku);

15,0cm- ława z mieszanki związanej hydraulicznie C8/10;

Zjazd- naw. bitumiczna

4,0 cm- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 KR 1-2;

8,0 cm- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR 1-2;

22,0 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

20,0 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym C5/6;

Pobocze, zieleń drogowa

15,0cm- warstwa ziemi urodzajnej obsianej nasionami traw