Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice

Zadanie pn.: „Remont drogi nr 100021Z w Komorach” realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RFRD-1/R/41/2023 z dnia 13.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania: 111 034,14 zł

Koszt całkowity zadania: 222 068,28 zł

Wykonawca: Aqua-Bud Patryk Kucharski, 039 Biesiekierz, ul. Klonowa 1/2, Nowe Bielice

Opis zadania:

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi publicznej nr 100021Z łączącej miejscowości Będzino i Dobrzyca na odcinku o długości blisko 0,3km. Remontowana droga rozpoczynają się ok. km 1+500 ww. drogi publicznej tj. w miejscu zakończenia odnowionej w poprzednich latach nawierzchni bitumicznej, o kończy się na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 39 obręb Komory. Droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga podjęcia pilnych kroków zmierzających do jej remontu, na asfalcie występują spękania siatkowe, ubytki kruszywa i warstwy ścieralnej oraz krawędzi jezdni. Stan poboczy: zły, wymagane jest całkowite odtworzenie poboczy. W ramach zadania zamontowane zostanie nowe oznakowanie pionowe. Pozostała trwałość zmęczeniowa drogi jest niewystarczająca dla jej dalszego użytkowania bez przeprowadzenia zabiegów remontowych. Nośność nawierzchni jest niewystarczająca do przeniesienia znacznych obciążeń generowanych przez intensywny ruch m.in. ciężkiego sprzętu rolniczego po przedmiotowej drodze.

Wybór typu zabiegów remontowych: z uwagi na stwierdzone uszkodzenia nawierzchni tj. m.in. powierzchnię pokrytą spękaniami na powierzchni ponad 10% oraz znaczne ubytki w warstwie ścieralnej, przyjęto technologię remontu polegającą na wymianie warstw nawierzchni po uprzednim sfrezowaniu istniejącej.

Konstrukcja – jezdnia

4cm w. ścieralna beton asfaltowy

5cm w. wyrównawcza/wiążaca beton asfaltowy

Istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu

Konstrukcja ? pobocze

15cm kruszywo łamane 0/63 stablilizowane mechanicznie